VAT 02345970418 - Hotel Excelsior © 2018

Rex Golden Lotus Theatre

Poster NVHDG VN

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ

Tel.: (8428) 38292 185 hoặc (8428) 3829 3115 – Extension: 7721.

Email: tourdesk@rex.com.vn